تلفن های پاسخگو تلفن های پاسخگو

اطلاعات تماسهاي فرودگاهي

رديف

واحد مربوطه

شماره تماس

1

مركز تلفن

077-33333291-3 

2

نمابر

077-33555381

3

روابط عمومي

077-31778014

4

دفتر مدير كل

077-31778000

5

اطلاعات پرواز(از بوشهر)

199

6

اطلاعات پرواز(ازشهرستان)

077-31773316-17

 

 

اطلاعات تماس ادارات و واحدهاي  پاسخگو

رديف

پست سازماني

نام و نام خانوادگي

تلفن تماس

فكس

پست الكترونيك

1

اداره حراست

محمد قائد

077-31776010

077-33555383

ghaed@airport.ir

2

روابط عمومي

رضا معمار

077-31778014

077-33333298

r-memar@airport.ir

3

اداره اماكن و ترمينالها

غلامرضا اخلاقی

077-33555384

077-33555384

gh.akhlaghi@airport.ir

4

رسيدگي به شكايات

مستانه روانی پور

077-31778000

077-33555381

ravanipour@airport.ir

 

 

اطلاعات تماس با نهادهای فعال در فرودگاه

رديف

نهادهاي فرودگاهي

شماره تماس

1

نيروي انتظامي (پلیس فرودگاه)

077-33555380

2

يگان حفاظت (سپاه)

077-33550569

3

گمرك

077-33333291-3 (داخلی 2268)

4

بانك ملي

077-33333291-3 (داخلی 2265)

5

گذرنامه

077-33555387

 

 

اطلاعات تماس با شرکتهای هواپیمایی و فروش بلیط

رديف

شركت هواپيمايي داخلي

شماره تماس

1

ايران اير

077-33553924

3

انبار بار ایران ایر

077-33553926-7

4

دفتر فروش بلیط ایران ایر 077-33322041-3

5

آسمان

077-33553674

6

دفتر فروش بلیط آسمان

077-33537920

077-33556088

7

زاگرس

077-33537369

8

شرکت خدمات بار چاپارمهر

077-33543064

077-33541841

9 تاکسیرانی (آقای تنگستانی) 0910-3803572
10 پارکینگ (آقای بوشهری) 0916-4678003
 
تاريخ به روز رساني : 98/12/24