اتاق مادر و کودک اتاق مادر و کودک

 

   اتاق مادر و کودک برای رفاه حال مادر به همراه فرزند کوچکش در ترمینال داخلی مستقر و  کلید آن را مسافران عزیز 

میتوانند از دفتر مدیریت ترمینال دریافت نمایند

تاریخ به روز رسانی: 98/12/25