نمایش محتوا نمایش محتوا

در صورتی که بیمار شما تمایل به استفاده از ویلچر از بدو ورودی ترمینال را دارد قبل از ورود به کانتر بازرسی پلیس از محل استقرار ویلچر حمل بیمار استفاده نمائید و در صورت نبود ویلچر با شماره تلفن  077-33555384مدیریت ترمینال تماس حاصل فرمائید.

لذا موارد ذیل مربوط به افراد کم توان در فرودگاه بین اللملی بوشهر موجود میباشد: 

1- سرویس بهداشتی معلولین

2- مسیر تردد معلولین برای رسیدن به ورودی داخلی ترمینال داخلی و خارجی

3- مسیر تردد معلولین برای رسیدن به سرویس بهداشتی 

4- آب سردکن برای افراد کم توان

تاريخ به روز رساني : 98/11/16