دستورالعمل دستورالعمل

دستورالعمل های بروز رسانی پورتال فرودگاه بین المللی بوشهر

 

.1ویژه نوروز 15: روز قبل از تحویل سال جدید صفحه ویژه نوروز ایجاد و کلیه اطلاعات اخبار و امکانات مورد نیاز مسافرین محترم در آن درج میگردد.

 

 

 

.2 ویژه حج 15: روز قبل از موسم حج تمتع صفحه ویژه حج ایجاد و کلیه اطلاعات و اخبار و امکانات مورد نیاز مسافرین محترم حج در آن درج میگردد.

 

 

.3اخبار :به محض خدمات رسانی و اخبار جدید توسط روابط عمومی فرودگاه در بخش اخبار درج میگردد.

 

.4 بروزرسانی اطلاعات و لینک های پورتال : مطابق بخشنامه های ارسالی جدید تغییرات در پورتال اعمال میگردد.

تاريخ به روز رساني : 97/10/17