صرافی صرافی

یک باجه صرافی در ترمینال پروازهای خارجی جهت رفاه حال مسافران موجود می باشد .