بسته بندی بار بسته بندی بار

 

     غرفه بسته بندي بار در سالن انتظار ترمینال پروازهای داخلي  جهت خدمت رساني به مسافرين محترم وجود دارد.