برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال ۹۸ فرودگاه بوشهر برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال ۹۸ فرودگاه بوشهر


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1575 مدينه به زمين نشست |10:45 10:40 1398/06/01

16005-16001-16008

ايران اير 1579 مدينه به زمين نشست |12:50 11:30 1398/06/01

16007-32014

ايران اير 1569 مدينه به زمين نشست |19:15 20:20 1398/06/01

49008-1632-16001-16009

ايران اير 1573 مدينه به زمين نشست |21:30 22:20 1398/06/01

16002-16132