ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

07:55

۱ بهمن ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4025

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

08:10

۱ بهمن ۱۳۹۷

کارون

IRG2548

خارک

طبق برنامه |

ATR

دو شنبه

10:00

۱ بهمن ۱۳۹۷

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

16:45

۱ بهمن ۱۳۹۷

تابان

TBN6301

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

19:45

۱ بهمن ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

21:50

۱ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

07:50

۲ بهمن ۱۳۹۷

کارون

IRG2548

خارک

طبق برنامه |

ATR

سه شنبه

08:30

۲ بهمن ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4025

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

09:15

۲ بهمن ۱۳۹۷

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:00

۲ بهمن ۱۳۹۷

آتا

TBZ5687

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

17:00

۲ بهمن ۱۳۹۷

تابان

TBN6301

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

19:45

۲ بهمن ۱۳۹۷

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

20:35

۲ بهمن ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

21:50

۲ بهمن ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

08:25

۱ بهمن ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4024

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

09:00

۱ بهمن ۱۳۹۷

کارون

IRG2549

خارک

طبق برنامه |

ATR

دو شنبه

10:30

۱ بهمن ۱۳۹۷

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

17:30

۱ بهمن ۱۳۹۷

تابان

TBN6302

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

20:45

۱ بهمن ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

22:45

۱ بهمن ۱۳۹۷

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

08:20

۲ بهمن ۱۳۹۷

کارون

IRG2549

خارک

طبق برنامه |

ATR

سه شنبه

09:00

۲ بهمن ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4024

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:00

۲ بهمن ۱۳۹۷

آتا

TBZ5688

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

18:00

۲ بهمن ۱۳۹۷

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

18:00

۲ بهمن ۱۳۹۷

تابان

TBN6302

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

20:45

۲ بهمن ۱۳۹۷

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

21:15

۲ بهمن ۱۳۹۷

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

22:45

۲ بهمن ۱۳۹۷

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ