ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

وارش

VRH5872

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

2

18:10:00

MD82

شنبه

18:30

۵ بهمن ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:20

۵ بهمن ۱۳۹۸

قشم ایر

QSM1218

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

20:35

۵ بهمن ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4025

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

07:50

۶ بهمن ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA407

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

08:10

۶ بهمن ۱۳۹۸

ماهان

IRM4559

خارک

طبق برنامه |

100

یکشنبه

13:05

۶ بهمن ۱۳۹۸

ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

17:00

۶ بهمن ۱۳۹۸

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

18:20

۶ بهمن ۱۳۹۸

وارش

VRH5872

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

19:00

۶ بهمن ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

20:20

۶ بهمن ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

وارش

VRH5873

تهران

دريافت كارت پرواز |

3, 3, 4, 4

MD82

شنبه

19:30

۵ بهمن ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:20

۵ بهمن ۱۳۹۸

قشم ایر

QSM1219

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

21:20

۵ بهمن ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4024

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

08:50

۶ بهمن ۱۳۹۸

ایران ایر

IRA406

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

08:55

۶ بهمن ۱۳۹۸

ماهان

IRM4558

خارک

طبق برنامه |

100

یکشنبه

13:40

۶ بهمن ۱۳۹۸

ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

17:45

۶ بهمن ۱۳۹۸

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

19:15

۶ بهمن ۱۳۹۸

وارش

VRH5873

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

20:00

۶ بهمن ۱۳۹۸

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

21:20

۶ بهمن ۱۳۹۸

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ