خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی

 

                               

 

سامانه اعلان پرواز                                                                                   گزارش خطر داوطلبانه

سامانه تلفن گویا                                                                                     سامانه BPMS

سامانه شکایات، انتقادات و پیشنهادات                                                       لینک سامانه های فروش اینترنتی بلیط

سامانه eFPL                                                                                         تلفن های پاسخگو

ارتباط با مدیرکل                                                                                       پست الکترونیکی                                 

تاريخ به روز رساني : 97/10/30